Regulamentul oficial al campaniei

Art 1. Organizatorul  

Organizatorul campaniei “Agrii Premiaza Succesul!”, denumita in continuare “Campania” este AGRII ROMANIA SRL
(“Agrii” sau “Organizatorul”), societate comerciala din Romania, cu sediul in Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Calea
Lugojului, Nr. 3, Judet Timis, Cod Postal 307200, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J35/1768/1991, CUI
1827872.
Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in cele ce urmeaza
“Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii.


Campania este desfasurata de catre Organizator pentru promovarea produselor comercializate de Agrii pe
teritoriul Romaniei (produsele participante la Campanie) in conformitate cu prevederile prezentului regulament
descrise mai jos.


Regulamentul Oficial este intocmit si poate fi vizualizat prin vizitarea site‐ului www.agriipremiazasuccesul.ro.


De asemenea, informatii privind organizarea Campaniei pot fi solicitate reprezentantilor Agrii de pe intreg teritoriul
Romaniei.


Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, dar nu inainte
de a anunta fitofarmacistii cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare a modificarilor respective pe adresa
www.agriipremiazasuccesul.ro.


Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii fitofarmacistilor, inclusiv
prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot
contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a campaniei 

Promotia se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei pe perioada 1 august 2023- 31 iulie 2024, iar premiile pot fi achizitionate pana la data de 15 septembrie 2024.


Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Promotiei si, de asemenea, dreptul de
a prelungi durata de desfasurare a acesteia, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore
inainte de data la care orice modificare / completare la Regulament va deveni aplicabila.


Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in
afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului,
corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a
Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania.


In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul
Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial pe site-ul Agrii la www.agrii.ro.

Art. 3. Drept de participare 

La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica si/sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste
18 ani, care are ca obiect de activitate comercializarea produselor de protectia plantelor si a ingrasamintelor foliare
si este incadrata in target-ul acestei Campanii. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea
integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.


In sensul celor de mai sus, se considera ca orice fitofarmacist implicat in Campanie a luat la cunostinta in mod
rezonabil despre Regulamentul Campaniei, iar orice decizie este consecinta propriei analize.


Daca, in cadrul Campaniei, sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat accesul la premii
in absenta indeplinirii conditiilor incluse in Campanie, incalcand astfel prevederile prezentului Regulament,
Organizatorul are dreptul de a cere restituirea sumelor acordate in mod incorect drept bonus si de a actiona in
instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor
cauzate.


Organizatorul isi rezerva dreptul:
– de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si
– de a refuza acordarea premiilor care fac obiectul prezentului Regulament in cazul constatarii unor
asemenea situatii.

Art. 4. Produsele participante

In Campanie participa toate produsele care se gasesc fizic in fitofarmaciile de pe teritoriul Romaniei, in perioada de desfasurare a Campaniei.

Art. 5. Derularea Campaniei

Pentru a beneficia de promotie, un participant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • Sa achizitioneze produse din gama Gold, Silver sau Bronze, pentru a acumula credite EA  (Excelenta in Agricultura), care sa-i permita sa-si comande unul dintre premiile puse la dispozitie in functie de numarul de EA acumulat.

Valoarea premiilor este corelata cu numarul de EA acumulate de catre participant.

Descrierea mecanismului EA se gaseste pe site-ul www.agriipremiazasuccesul.ro.

Art.6. Limitarea raspunderii

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs. la aceasta Campanie.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.

Art.7. Forta majora

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art.8. Litigii

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Art.9. Protectia datelor cu caracter personal

In cadrul prezentei Campanii, pentru buna desfasurare, Organizatorul va retine si va prelucra date cu caracter
personal ale participantilor si ale persoanelor care vor formula sesizari cu privire la campanie, cu respectarea
prevederilor
Regulamentului UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date – “Regulamentul UE 2016/679”
.


Scopul, natura, motivul si durata procesarii: Organizatorul prelucreaza datele personale ale reprezentantilor,
persoanelor de contact, salariatilor proprii/colaboratorilor participantilor implicati, avand in vedere interesul lor
legitim constand in participarea la prezenta campanie, precum si in vederea constatarii, exercitarii si apararii unui
drept al Organizatorului in instanta sau in fata unor autoritati publice sau private sau pentru indeplinirea unei
obligatii legale.

De asemenea, organizatorul prelucreaza datele pentru verificarea eligibilitatii participantilor, gestionarea campaniei,
solutionarea contestatiilor si indeplinirea obligatiilor legale si fiscale, pentru scopuri în materie de securitate sau deprevenire a fraudei, pentru a trimite orice informare considerata utila de catre AGRII.
Categoriile de date personale ce vor fi colectate/prelucrate in aceste scopuri sunt in special date de identificare,
respectiv : nume, prenume, adresa/alte date de contact, societate, telefon/fax, e-mail, functie, semnatura sau alte
date din aceasta categorie, transmise pe durata campaniei si ulterior in scopul realizarii obiectivelor campaniei.


Alte date personale privind identitatea pot fi colectate si prelucrate in situatia in care una dintre parti este persoana
fizica si/sau in conditiile in care legislatia in vigoare prevede si/sau permite necesitatea.


Organizatorul va dezvalui aceste informatii catre terti, din ratiuni administrative(pentru monitorizarea, executarea,
arhivarea documentelor campaniei), interes legitim sau in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept.


Durata prelucrarii datelor si data limita pentru stergerea acestora este de 5 ani, putand fi prelungita daca interesul
legitim/prevederile legale impun un termen mai lung.


Drepturile participantilor : dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere,
dreptul de restrictionare procesare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de luare a deciziilor
automatizate si de profilare, dreptul de a se adresa ANSPDCP.


Pentru orice intrebari/neclaritati/comunicari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugam sa ne
contactati la adresa de e-mail: gdpr@agrii.ro.

Art.10. Alte clauze

Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.